พื้นที่ จำนวนครอบครัวที่ได้รับการประเมิน จำนวนครอบครัวที่ผ่านการประเมิน จำนวน อสค. ทั้งหมด* ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านการประเมิน
*หมายเหตุ: เป็นจำนวนอสค.ในพื้นที่ ณ วันที่บันทึกการประเมินโดยเจ้าหน้าที่