รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สมุทรปราการ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสมุทรปราการ 0 - - - - - - - 0
บางบ่อ 0 - - - - - - - 0
บางพลี 0 - - - - - - - 0
พระประแดง 0 - - - - - - - 0
พระสมุทรเจดีย์ 0 - - - - - - - 0
บางเสาธง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0