รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นนทบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนนทบุรี 0 - - - - - - - 0
บางกรวย 0 - - - - - - - 0
บางใหญ่ 0 - - - - - - - 0
บางบัวทอง 0 - - - - - - - 0
ไทรน้อย 0 - - - - - - - 0
ปากเกร็ด 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0