รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ปทุมธานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองปทุมธานี 0 - - - - - - - 0
คลองหลวง 0 - - - - - - - 0
ธัญบุรี 0 - - - - - - - 0
หนองเสือ 0 - - - - - - - 0
ลาดหลุมแก้ว 0 - - - - - - - 0
ลำลูกกา 0 - - - - - - - 0
สามโคก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0