รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
พระนครศรีอยุธยา 0 - - - - - - - 0
ท่าเรือ 0 - - - - - - - 0
นครหลวง 0 - - - - - - - 0
บางไทร 0 - - - - - - - 0
บางบาล 0 - - - - - - - 0
บางปะอิน 0 - - - - - - - 0
บางปะหัน 0 - - - - - - - 0
ผักไห่ 0 - - - - - - - 0
ภาชี 0 - - - - - - - 0
ลาดบัวหลวง 0 - - - - - - - 0
วังน้อย 0 - - - - - - - 0
เสนา 0 - - - - - - - 0
บางซ้าย 0 - - - - - - - 0
อุทัย 0 - - - - - - - 0
มหาราช 0 - - - - - - - 0
บ้านแพรก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0