รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อ่างทอง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอ่างทอง 0 - - - - - - - 0
ไชโย 0 - - - - - - - 0
ป่าโมก 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ทอง 0 - - - - - - - 0
แสวงหา 0 - - - - - - - 0
วิเศษชัยชาญ 0 - - - - - - - 0
สามโก้ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0