รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ลพบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองลพบุรี 0 - - - - - - - 0
พัฒนานิคม 0 - - - - - - - 0
โคกสำโรง 0 - - - - - - - 0
ชัยบาดาล 0 - - - - - - - 0
ท่าวุ้ง 0 - - - - - - - 0
บ้านหมี่ 0 - - - - - - - 0
ท่าหลวง 0 - - - - - - - 0
สระโบสถ์ 0 - - - - - - - 0
โคกเจริญ 0 - - - - - - - 0
ลำสนธิ 0 - - - - - - - 0
หนองม่วง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0