รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สิงห์บุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสิงห์บุรี 0 - - - - - - - 0
บางระจัน 0 - - - - - - - 0
ค่ายบางระจัน 0 - - - - - - - 0
พรหมบุรี 0 - - - - - - - 0
ท่าช้าง 0 - - - - - - - 0
อินทร์บุรี 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0