รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ชัยนาท ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองชัยนาท 0 - - - - - - - 0
มโนรมย์ 0 - - - - - - - 0
วัดสิงห์ 0 - - - - - - - 0
สรรพยา 0 - - - - - - - 0
สรรคบุรี 0 - - - - - - - 0
หันคา 0 - - - - - - - 0
หนองมะโมง 0 - - - - - - - 0
เนินขาม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0