รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สระบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสระบุรี 0 - - - - - - - 0
แก่งคอย 0 - - - - - - - 0
หนองแค 0 - - - - - - - 0
วิหารแดง 0 - - - - - - - 0
หนองแซง 0 - - - - - - - 0
บ้านหมอ 0 - - - - - - - 0
ดอนพุด 0 - - - - - - - 0
หนองโดน 0 - - - - - - - 0
พระพุทธบาท 0 - - - - - - - 0
เสาไห้ 0 - - - - - - - 0
มวกเหล็ก 0 - - - - - - - 0
วังม่วง 0 - - - - - - - 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0