รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ระยอง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองระยอง 0 - - - - - - - 0
บ้านฉาง 0 - - - - - - - 0
แกลง 0 - - - - - - - 0
วังจันทร์ 0 - - - - - - - 0
บ้านค่าย 0 - - - - - - - 0
ปลวกแดง 0 - - - - - - - 0
เขาชะเมา 0 - - - - - - - 0
นิคมพัฒนา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0