รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ตราด ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองตราด 0 - - - - - - - 0
คลองใหญ่ 0 - - - - - - - 0
เขาสมิง 0 - - - - - - - 0
บ่อไร่ 0 - - - - - - - 0
แหลมงอบ 0 - - - - - - - 0
เกาะกูด 0 - - - - - - - 0
เกาะช้าง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0