รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองฉะเชิงเทรา 0 - - - - - - - 0
บางคล้า 0 - - - - - - - 0
บางน้ำเปรี้ยว 0 - - - - - - - 0
บางปะกง 0 - - - - - - - 0
บ้านโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
พนมสารคาม 0 - - - - - - - 0
ราชสาส์น 0 - - - - - - - 0
สนามชัยเขต 0 - - - - - - - 0
แปลงยาว 0 - - - - - - - 0
ท่าตะเกียบ 0 - - - - - - - 0
คลองเขื่อน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0