รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ปราจีนบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองปราจีนบุรี 0 - - - - - - - 0
กบินทร์บุรี 0 - - - - - - - 0
นาดี 0 - - - - - - - 0
บ้านสร้าง 0 - - - - - - - 0
ประจันตคาม 0 - - - - - - - 0
ศรีมหาโพธิ 0 - - - - - - - 0
ศรีมโหสถ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0