รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สระแก้ว ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสระแก้ว 0 - - - - - - - 0
คลองหาด 0 - - - - - - - 0
ตาพระยา 0 - - - - - - - 0
วังน้ำเย็น 0 - - - - - - - 0
วัฒนานคร 0 - - - - - - - 0
อรัญประเทศ 0 - - - - - - - 0
เขาฉกรรจ์ 0 - - - - - - - 0
โคกสูง 0 - - - - - - - 0
วังสมบูรณ์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0