รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นครราชสีมา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนครราชสีมา 0 - - - - - - - 0
ครบุรี 0 - - - - - - - 0
เสิงสาง 0 - - - - - - - 0
คง 0 - - - - - - - 0
บ้านเหลื่อม 0 - - - - - - - 0
จักราช 0 - - - - - - - 0
โชคชัย 0 - - - - - - - 0
ด่านขุนทด 0 - - - - - - - 0
โนนไทย 0 - - - - - - - 0
โนนสูง 0 - - - - - - - 0
ขามสะแกแสง 0 - - - - - - - 0
บัวใหญ่ 0 - - - - - - - 0
ประทาย 0 - - - - - - - 0
ปักธงชัย 0 - - - - - - - 0
พิมาย 0 - - - - - - - 0
ห้วยแถลง 0 - - - - - - - 0
ชุมพวง 0 - - - - - - - 0
สูงเนิน 0 - - - - - - - 0
ขามทะเลสอ 0 - - - - - - - 0
สีคิ้ว 0 - - - - - - - 0
ปากช่อง 0 - - - - - - - 0
หนองบุญมาก 0 - - - - - - - 0
แก้งสนามนาง 0 - - - - - - - 0
โนนแดง 0 - - - - - - - 0
วังน้ำเขียว 0 - - - - - - - 0
เทพารักษ์ 0 - - - - - - - 0
เมืองยาง 0 - - - - - - - 0
พระทองคำ 0 - - - - - - - 0
ลำทะเมนชัย 0 - - - - - - - 0
บัวลาย 0 - - - - - - - 0
สีดา 0 - - - - - - - 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0