รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด บุรีรัมย์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองบุรีรัมย์ 0 - - - - - - - 0
คูเมือง 0 - - - - - - - 0
กระสัง 0 - - - - - - - 0
นางรอง 0 - - - - - - - 0
หนองกี่ 0 - - - - - - - 0
ละหานทราย 0 - - - - - - - 0
ประโคนชัย 0 - - - - - - - 0
บ้านกรวด 0 - - - - - - - 0
พุทไธสง 0 - - - - - - - 0
ลำปลายมาศ 0 - - - - - - - 0
สตึก 0 - - - - - - - 0
ปะคำ 0 - - - - - - - 0
นาโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
หนองหงส์ 0 - - - - - - - 0
พลับพลาชัย 0 - - - - - - - 0
ห้วยราช 0 - - - - - - - 0
โนนสุวรรณ 0 - - - - - - - 0
ชำนิ 0 - - - - - - - 0
บ้านใหม่ไชยพจน์ 0 - - - - - - - 0
โนนดินแดง 0 - - - - - - - 0
บ้านด่าน 0 - - - - - - - 0
แคนดง 0 - - - - - - - 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0