รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สุรินทร์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสุรินทร์ 0 - - - - - - - 0
ชุมพลบุรี 0 - - - - - - - 0
ท่าตูม 0 - - - - - - - 0
จอมพระ 0 - - - - - - - 0
ปราสาท 0 - - - - - - - 0
กาบเชิง 0 - - - - - - - 0
รัตนบุรี 0 - - - - - - - 0
สนม 0 - - - - - - - 0
ศีขรภูมิ 0 - - - - - - - 0
สังขะ 0 - - - - - - - 0
ลำดวน 0 - - - - - - - 0
สำโรงทาบ 0 - - - - - - - 0
บัวเชด 0 - - - - - - - 0
พนมดงรัก 0 - - - - - - - 0
ศรีณรงค์ 0 - - - - - - - 0
เขวาสินรินทร์ 0 - - - - - - - 0
โนนนารายณ์ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0