รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ศรีสะเกษ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองศรีสะเกษ 0 - - - - - - - 0
ยางชุมน้อย 0 - - - - - - - 0
กันทรารมย์ 0 - - - - - - - 0
กันทรลักษ์ 0 - - - - - - - 0
ขุขันธ์ 0 - - - - - - - 0
ไพรบึง 0 - - - - - - - 0
ปรางค์กู่ 0 - - - - - - - 0
ขุนหาญ 0 - - - - - - - 0
ราษีไศล 0 - - - - - - - 0
อุทุมพรพิสัย 0 - - - - - - - 0
บึงบูรพ์ 0 - - - - - - - 0
ห้วยทับทัน 0 - - - - - - - 0
โนนคูณ 0 - - - - - - - 0
ศรีรัตนะ 0 - - - - - - - 0
น้ำเกลี้ยง 0 - - - - - - - 0
วังหิน 0 - - - - - - - 0
ภูสิงห์ 0 - - - - - - - 0
เมืองจันทร์ 0 - - - - - - - 0
เบญจลักษ์ 0 - - - - - - - 0
พยุห์ 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 - - - - - - - 0
ศิลาลาด 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0