รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อุบลราชธานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอุบลราชธานี 0 - - - - - - - 0
ศรีเมืองใหม่ 0 - - - - - - - 0
โขงเจียม 0 - - - - - - - 0
เขื่องใน 0 - - - - - - - 0
เขมราฐ 0 - - - - - - - 0
เดชอุดม 0 - - - - - - - 0
นาจะหลวย 0 - - - - - - - 0
น้ำยืน 0 - - - - - - - 0
บุณฑริก 0 - - - - - - - 0
ตระการพืชผล 0 - - - - - - - 0
กุดข้าวปุ้น 0 - - - - - - - 0
ม่วงสามสิบ 0 - - - - - - - 0
วารินชำราบ 0 - - - - - - - 0
พิบูลมังสาหาร 0 - - - - - - - 0
ตาลสุม 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ไทร 0 - - - - - - - 0
สำโรง 0 - - - - - - - 0
ดอนมดแดง 0 - - - - - - - 0
สิรินธร 0 - - - - - - - 0
ทุ่งศรีอุดม 0 - - - - - - - 0
นาเยีย 0 - - - - - - - 0
นาตาล 0 - - - - - - - 0
เหล่าเสือโก้ก 0 - - - - - - - 0
สว่างวีระวงศ์ 0 - - - - - - - 0
น้ำขุ่น 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0