รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ยโสธร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองยโสธร 0 - - - - - - - 0
ทรายมูล 0 - - - - - - - 0
กุดชุม 0 - - - - - - - 0
คำเขื่อนแก้ว 0 - - - - - - - 0
ป่าติ้ว 0 - - - - - - - 0
มหาชนะชัย 0 - - - - - - - 0
ค้อวัง 0 - - - - - - - 0
เลิงนกทา 0 - - - - - - - 0
ไทยเจริญ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0