รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ชัยภูมิ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองชัยภูมิ 0 - - - - - - - 0
บ้านเขว้า 0 - - - - - - - 0
คอนสวรรค์ 0 - - - - - - - 0
เกษตรสมบูรณ์ 0 - - - - - - - 0
หนองบัวแดง 0 - - - - - - - 0
จัตุรัส 0 - - - - - - - 0
บำเหน็จณรงค์ 0 - - - - - - - 0
หนองบัวระเหว 0 - - - - - - - 0
เทพสถิต 0 - - - - - - - 0
ภูเขียว 0 - - - - - - - 0
บ้านแท่น 0 - - - - - - - 0
แก้งคร้อ 0 - - - - - - - 0
คอนสาร 0 - - - - - - - 0
ภักดีชุมพล 0 - - - - - - - 0
เนินสง่า 0 - - - - - - - 0
ซับใหญ่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0