รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อำนาจเจริญ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอำนาจเจริญ 0 - - - - - - - 0
ชานุมาน 0 - - - - - - - 0
ปทุมราชวงศา 0 - - - - - - - 0
พนา 0 - - - - - - - 0
เสนางคนิคม 0 - - - - - - - 0
หัวตะพาน 0 - - - - - - - 0
ลืออำนาจ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0