รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด บึงกาฬ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองบึงกาฬ 0 - - - - - - - 0
พรเจริญ 0 - - - - - - - 0
โซ่พิสัย 0 - - - - - - - 0
เซกา 0 - - - - - - - 0
ปากคาด 0 - - - - - - - 0
บึงโขงหลง 0 - - - - - - - 0
ศรีวิไล 0 - - - - - - - 0
บุ่งคล้า 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0