รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด หนองบัวลำภู ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองหนองบัวลำภู 0 - - - - - - - 0
นากลาง 0 - - - - - - - 0
โนนสัง 0 - - - - - - - 0
ศรีบุญเรือง 0 - - - - - - - 0
สุวรรณคูหา 0 - - - - - - - 0
นาวัง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0