รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ขอนแก่น ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองขอนแก่น 0 - - - - - - - 0
บ้านฝาง 0 - - - - - - - 0
พระยืน 0 - - - - - - - 0
หนองเรือ 0 - - - - - - - 0
ชุมแพ 0 - - - - - - - 0
สีชมพู 0 - - - - - - - 0
น้ำพอง 0 - - - - - - - 0
อุบลรัตน์ 0 - - - - - - - 0
กระนวน 0 - - - - - - - 0
บ้านไผ่ 0 - - - - - - - 0
เปือยน้อย 0 - - - - - - - 0
พล 0 - - - - - - - 0
แวงใหญ่ 0 - - - - - - - 0
แวงน้อย 0 - - - - - - - 0
หนองสองห้อง 0 - - - - - - - 0
ภูเวียง 0 - - - - - - - 0
มัญจาคีรี 0 - - - - - - - 0
ชนบท 0 - - - - - - - 0
เขาสวนกวาง 0 - - - - - - - 0
ภูผาม่าน 0 - - - - - - - 0
ซำสูง 0 - - - - - - - 0
โคกโพธิ์ไชย 0 - - - - - - - 0
หนองนาคำ 0 - - - - - - - 0
บ้านแฮด 0 - - - - - - - 0
โนนศิลา 0 - - - - - - - 0
เวียงเก่า 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0