รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อุดรธานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอุดรธานี 0 - - - - - - - 0
กุดจับ 0 - - - - - - - 0
หนองวัวซอ 0 - - - - - - - 0
กุมภวาปี 0 - - - - - - - 0
โนนสะอาด 0 - - - - - - - 0
หนองหาน 0 - - - - - - - 0
ทุ่งฝน 0 - - - - - - - 0
ไชยวาน 0 - - - - - - - 0
ศรีธาตุ 0 - - - - - - - 0
วังสามหมอ 0 - - - - - - - 0
บ้านดุง 0 - - - - - - - 0
บ้านผือ 0 - - - - - - - 0
น้ำโสม 0 - - - - - - - 0
เพ็ญ 0 - - - - - - - 0
สร้างคอม 0 - - - - - - - 0
หนองแสง 0 - - - - - - - 0
นายูง 0 - - - - - - - 0
พิบูลย์รักษ์ 0 - - - - - - - 0
กู่แก้ว 0 - - - - - - - 0
ประจักษ์ศิลปาคม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0