รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด เลย ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองเลย 0 - - - - - - - 0
นาด้วง 0 - - - - - - - 0
เชียงคาน 0 - - - - - - - 0
ปากชม 0 - - - - - - - 0
ด่านซ้าย 0 - - - - - - - 0
นาแห้ว 0 - - - - - - - 0
ภูเรือ 0 - - - - - - - 0
ท่าลี่ 0 - - - - - - - 0
วังสะพุง 0 - - - - - - - 0
ภูกระดึง 0 - - - - - - - 0
ภูหลวง 0 - - - - - - - 0
ผาขาว 0 - - - - - - - 0
เอราวัณ 0 - - - - - - - 0
หนองหิน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0