รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด หนองคาย ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองหนองคาย 0 - - - - - - - 0
ท่าบ่อ 0 - - - - - - - 0
โพนพิสัย 0 - - - - - - - 0
ศรีเชียงใหม่ 0 - - - - - - - 0
สังคม 0 - - - - - - - 0
สระใคร 0 - - - - - - - 0
เฝ้าไร่ 0 - - - - - - - 0
รัตนวาปี 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ตาก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0