รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด มหาสารคาม ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองมหาสารคาม 0 - - - - - - - 0
แกดำ 0 - - - - - - - 0
โกสุมพิสัย 0 - - - - - - - 0
กันทรวิชัย 0 - - - - - - - 0
เชียงยืน 0 - - - - - - - 0
บรบือ 0 - - - - - - - 0
นาเชือก 0 - - - - - - - 0
พยัคฆภูมิพิสัย 0 - - - - - - - 0
วาปีปทุม 0 - - - - - - - 0
นาดูน 0 - - - - - - - 0
ยางสีสุราช 0 - - - - - - - 0
กุดรัง 0 - - - - - - - 0
ชื่นชม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0