รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด กาฬสินธุ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองกาฬสินธุ์ 0 - - - - - - - 0
นามน 0 - - - - - - - 0
กมลาไสย 0 - - - - - - - 0
ร่องคำ 0 - - - - - - - 0
กุฉินารายณ์ 0 - - - - - - - 0
เขาวง 0 - - - - - - - 0
ยางตลาด 0 - - - - - - - 0
ห้วยเม็ก 0 - - - - - - - 0
สหัสขันธ์ 0 - - - - - - - 0
คำม่วง 0 - - - - - - - 0
ท่าคันโท 0 - - - - - - - 0
หนองกุงศรี 0 - - - - - - - 0
สมเด็จ 0 - - - - - - - 0
ห้วยผึ้ง 0 - - - - - - - 0
สามชัย 0 - - - - - - - 0
นาคู 0 - - - - - - - 0
ดอนจาน 0 - - - - - - - 0
ฆ้องชัย 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0