รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นครพนม ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนครพนม 0 - - - - - - - 0
ปลาปาก 0 - - - - - - - 0
ท่าอุเทน 0 - - - - - - - 0
บ้านแพง 0 - - - - - - - 0
ธาตุพนม 0 - - - - - - - 0
เรณูนคร 0 - - - - - - - 0
นาแก 0 - - - - - - - 0
ศรีสงคราม 0 - - - - - - - 0
นาหว้า 0 - - - - - - - 0
โพนสวรรค์ 0 - - - - - - - 0
นาทม 0 - - - - - - - 0
วังยาง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0