รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด มุกดาหาร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองมุกดาหาร 0 - - - - - - - 0
นิคมคำสร้อย 0 - - - - - - - 0
ดอนตาล 0 - - - - - - - 0
ดงหลวง 0 - - - - - - - 0
คำชะอี 0 - - - - - - - 0
หว้านใหญ่ 0 - - - - - - - 0
หนองสูง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 7 - - - - - - - 7