รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด เชียงใหม่ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองเชียงใหม่ 0 - - - - - - - 0
จอมทอง 0 - - - - - - - 0
แม่แจ่ม 0 - - - - - - - 0
เชียงดาว 0 - - - - - - - 0
ดอยสะเก็ด 0 - - - - - - - 0
แม่แตง 0 - - - - - - - 0
แม่ริม 0 - - - - - - - 0
สะเมิง 0 - - - - - - - 0
ฝาง 0 - - - - - - - 0
แม่อาย 0 - - - - - - - 0
พร้าว 0 - - - - - - - 0
สันป่าตอง 0 - - - - - - - 0
สันกำแพง 0 - - - - - - - 0
สันทราย 0 - - - - - - - 0
หางดง 0 - - - - - - - 0
ฮอด 0 - - - - - - - 0
ดอยเต่า 0 - - - - - - - 0
อมก๋อย 0 - - - - - - - 0
สารภี 0 - - - - - - - 0
เวียงแหง 0 - - - - - - - 0
ไชยปราการ 0 - - - - - - - 0
แม่วาง 0 - - - - - - - 0
แม่ออน 0 - - - - - - - 0
ดอยหล่อ 0 - - - - - - - 0
กัลยาณิวัฒนา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0