รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ลำพูน ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองลำพูน 0 - - - - - - - 0
แม่ทา 0 - - - - - - - 0
บ้านโฮ่ง 0 - - - - - - - 0
ลี้ 0 - - - - - - - 0
ทุ่งหัวช้าง 0 - - - - - - - 0
ป่าซาง 0 - - - - - - - 0
บ้านธิ 0 - - - - - - - 0
เวียงหนองล่อง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0