รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ลำปาง ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองลำปาง 0 - - - - - - - 0
แม่เมาะ 0 - - - - - - - 0
เกาะคา 0 - - - - - - - 0
เสริมงาม 0 - - - - - - - 0
งาว 0 - - - - - - - 0
แจ้ห่ม 0 - - - - - - - 0
วังเหนือ 0 - - - - - - - 0
เถิน 0 - - - - - - - 0
แม่พริก 0 - - - - - - - 0
แม่ทะ 0 - - - - - - - 0
สบปราบ 0 - - - - - - - 0
ห้างฉัตร 0 - - - - - - - 0
เมืองปาน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0