รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อุตรดิตถ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอุตรดิตถ์ 0 - - - - - - - 0
ตรอน 0 - - - - - - - 0
ท่าปลา 0 - - - - - - - 0
น้ำปาด 0 - - - - - - - 0
ฟากท่า 0 - - - - - - - 0
บ้านโคก 0 - - - - - - - 0
พิชัย 0 - - - - - - - 0
ลับแล 0 - - - - - - - 0
ทองแสนขัน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0