รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด แพร่ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองแพร่ 0 - - - - - - - 0
ร้องกวาง 0 - - - - - - - 0
ลอง 0 - - - - - - - 0
สูงเม่น 0 - - - - - - - 0
เด่นชัย 0 - - - - - - - 0
สอง 0 - - - - - - - 0
วังชิ้น 0 - - - - - - - 0
หนองม่วงไข่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0