รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด น่าน ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองน่าน 0 - - - - - - - 0
แม่จริม 0 - - - - - - - 0
บ้านหลวง 0 - - - - - - - 0
นาน้อย 0 - - - - - - - 0
ปัว 0 - - - - - - - 0
ท่าวังผา 0 - - - - - - - 0
เวียงสา 0 - - - - - - - 0
ทุ่งช้าง 0 - - - - - - - 0
เชียงกลาง 0 - - - - - - - 0
นาหมื่น 0 - - - - - - - 0
สันติสุข 0 - - - - - - - 0
บ่อเกลือ 0 - - - - - - - 0
สองแคว 0 - - - - - - - 0
ภูเพียง 0 - - - - - - - 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0