รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พะเยา ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองพะเยา 0 - - - - - - - 0
จุน 0 - - - - - - - 0
เชียงคำ 0 - - - - - - - 0
เชียงม่วน 0 - - - - - - - 0
ดอกคำใต้ 0 - - - - - - - 0
ปง 0 - - - - - - - 0
แม่ใจ 0 - - - - - - - 0
ภูซาง 0 - - - - - - - 0
ภูกามยาว 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0