รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด เชียงราย ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองเชียงราย 0 - - - - - - - 0
เวียงชัย 0 - - - - - - - 0
เชียงของ 0 - - - - - - - 0
เทิง 0 - - - - - - - 0
พาน 0 - - - - - - - 0
ป่าแดด 0 - - - - - - - 0
แม่จัน 0 - - - - - - - 0
เชียงแสน 0 - - - - - - - 0
แม่สาย 0 - - - - - - - 0
แม่สรวย 0 - - - - - - - 0
เวียงป่าเป้า 0 - - - - - - - 0
พญาเม็งราย 0 - - - - - - - 0
เวียงแก่น 0 - - - - - - - 0
ขุนตาล 0 - - - - - - - 0
แม่ฟ้าหลวง 0 - - - - - - - 0
แม่ลาว 0 - - - - - - - 0
เวียงเชียงรุ้ง 0 - - - - - - - 0
ดอยหลวง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0