รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - - - - - - 0
ขุนยวม 0 - - - - - - - 0
ปาย 0 - - - - - - - 0
แม่สะเรียง 0 - - - - - - - 0
แม่ลาน้อย 0 - - - - - - - 0
สบเมย 0 - - - - - - - 0
ปางมะผ้า 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0