รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด นครสวรรค์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองนครสวรรค์ 0 - - - - - - - 0
โกรกพระ 0 - - - - - - - 0
ชุมแสง 0 - - - - - - - 0
หนองบัว 0 - - - - - - - 0
บรรพตพิสัย 0 - - - - - - - 0
เก้าเลี้ยว 0 - - - - - - - 0
ตาคลี 0 - - - - - - - 0
ท่าตะโก 0 - - - - - - - 0
ไพศาลี 0 - - - - - - - 0
พยุหะคีรี 0 - - - - - - - 0
ลาดยาว 0 - - - - - - - 0
ตากฟ้า 0 - - - - - - - 0
แม่วงก์ 0 - - - - - - - 0
แม่เปิน 0 - - - - - - - 0
ชุมตาบง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0