รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด อุทัยธานี ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองอุทัยธานี 0 - - - - - - - 0
ทัพทัน 0 - - - - - - - 0
สว่างอารมณ์ 0 - - - - - - - 0
หนองฉาง 0 - - - - - - - 0
หนองขาหย่าง 0 - - - - - - - 0
บ้านไร่ 0 - - - - - - - 0
ลานสัก 0 - - - - - - - 0
ห้วยคต 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0