รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด กำแพงเพชร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองกำแพงเพชร 0 - - - - - - - 0
ไทรงาม 0 - - - - - - - 0
คลองลาน 0 - - - - - - - 0
ขาณุวรลักษบุรี 0 - - - - - - - 0
คลองขลุง 0 - - - - - - - 0
พรานกระต่าย 0 - - - - - - - 0
ลานกระบือ 0 - - - - - - - 0
ทรายทองวัฒนา 0 - - - - - - - 0
ปางศิลาทอง 0 - - - - - - - 0
บึงสามัคคี 0 - - - - - - - 0
โกสัมพีนคร 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0