รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด ตาก ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองตาก 0 - - - - - - - 0
บ้านตาก 0 - - - - - - - 0
สามเงา 0 - - - - - - - 0
แม่ระมาด 0 - - - - - - - 0
ท่าสองยาง 0 - - - - - - - 0
แม่สอด 0 - - - - - - - 0
พบพระ 0 - - - - - - - 0
อุ้มผาง 0 - - - - - - - 0
วังเจ้า 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0