รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด สุโขทัย ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองสุโขทัย 0 - - - - - - - 0
บ้านด่านลานหอย 0 - - - - - - - 0
คีรีมาศ 0 - - - - - - - 0
กงไกรลาศ 0 - - - - - - - 0
ศรีสัชนาลัย 0 - - - - - - - 0
ศรีสำโรง 0 - - - - - - - 0
สวรรคโลก 0 - - - - - - - 0
ศรีนคร 0 - - - - - - - 0
ทุ่งเสลี่ยม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0