รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พิษณุโลก ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองพิษณุโลก 0 - - - - - - - 0
นครไทย 0 - - - - - - - 0
ชาติตระการ 0 - - - - - - - 0
บางระกำ 0 - - - - - - - 0
บางกระทุ่ม 0 - - - - - - - 0
พรหมพิราม 0 - - - - - - - 0
วัดโบสถ์ 0 - - - - - - - 0
วังทอง 0 - - - - - - - 0
เนินมะปราง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0