รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด พิจิตร ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองพิจิตร 0 - - - - - - - 0
วังทรายพูน 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ประทับช้าง 0 - - - - - - - 0
ตะพานหิน 0 - - - - - - - 0
บางมูลนาก 0 - - - - - - - 0
โพทะเล 0 - - - - - - - 0
สามง่าม 0 - - - - - - - 0
ทับคล้อ 0 - - - - - - - 0
สากเหล็ก 0 - - - - - - - 0
บึงนาราง 0 - - - - - - - 0
ดงเจริญ 0 - - - - - - - 0
วชิรบารมี 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0