รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัด เพชรบูรณ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

อำเภอ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เมืองเพชรบูรณ์ 0 - - - - - - - 0
ชนแดน 0 - - - - - - - 0
หล่มสัก 0 - - - - - - - 0
หล่มเก่า 0 - - - - - - - 0
วิเชียรบุรี 0 - - - - - - - 0
ศรีเทพ 0 - - - - - - - 0
หนองไผ่ 0 - - - - - - - 0
บึงสามพัน 0 - - - - - - - 0
น้ำหนาว 0 - - - - - - - 0
วังโป่ง 0 - - - - - - - 0
เขาค้อ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0